Arowana Asset Management - Hong Kong

Best Asset Management Firm 2017 - Hong Kong & Most Innovative Multi-Strategy FoF: Arowana Asian Fund